Cinsel Hayat-16 (Lise)

Merhaba cariye.info erotik sex hikayeleri okuyucuları,derlediğimiz en büyük hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz.Neredeyse tüm google da bulabileceğiniz tüm hikayeleri bir arada..

Önceki hikayeler için ; http://xhamster.com/user/amanbea/blog/1.html

Tekrar merhabalar.

Aybüke gittikten sonra du? almaya devam ediyordum. Bundan sonra ne olacak diye dü?ünüyordum, ikisi aras?nda seçim yapmam gerekiyordu. Ya da bu ?ekilde ikisine de bir ?ey çakt?rmadan ikisini birden götürmeye devam edicektim. ??te çal??m?yor olsam ikisine de yetecek kadar enerjim olabilirdi ama çal??t???m için fazla güçlü kalam?yordum.

Du?tan ç?kt???mda giyinip a?a??ya indim fidan abla gelmi? aybüke ile birlikte yemek haz?rl?yorlard?. Yanlar?na do?ru giderken ikiside bana bak?yor gülüyorlard?. Fidan abla nerdesin baya uzun bir du? oldu dedi. Çok yorulmu?um bugün ?l?k su masaj gibi geldi dedim. Aybüke annesine çakt?rmadan baya güldü.

Yemekten sonra . Bahçeye geçip oturup muhabbet ediyorduk. Karanl?k olmu?tu art?k. Aybüke birden hadi beni buran?n gece kulübüne götür dedi. Yorgunluktan ölüyordum istemedim ama çok ?srar etti. Fidan abla da gidin gidin e?lenirsiniz diyerek destekledi. Onun da gelmesini istedik ama kabul etmedi.

Aybüke haz?rlanmaya odas?na ç?k?nca yan?mda oturan fidan abla elini direk aletime att?. Çok özledim bunu diyerek yana??mdan boynumdan öpmeye ba?lad?. Abla dur görcek yakalan?caz bak dediysem de durmad?.?ortumun fermuar k?sm?n? açt?. Boxer? a?a??ya çekerek aletimi o küçük alandan ç?kard?. H?zl?ca a?a??ya e?ilip a?z?na ald?. Boxer bi yandan s?k??t?r?yor, fermuar aletime de?iyordu o yüzden hiç rahat de?ildi. Ne kadar u?ra?sa da kalkmad? aletim.

Rahat olmad???m? söyleyerek çekilmesini istedim fidan abladan. Bozulmu?tu ama durumu anlat?nca bi?ey demedi. 10 dakika sonra aybüke haz?rlanm?? bir ?ekilde geldi. Siyah ask?l? ete?i dizlerine kadar olan ??k bir elbise giymi?. Çok da güzel bir makyaj yapm??. Topuklu ayakkab?s?, Gözlü?üyle beraber tam bir sekreter fantezisinde sikilecek hatun gibi olmu?tu. Gözlerimi ondan alamad?m gerçekten çok güzel olmu?tu.

Ben haz?r?m gidelim diyince kendi halime bakt?m. ?ort ve tshirt vard? üzerimde. Bu halde onun yan?na hiç yak??m?yordum. Ben bu kadar güzel olaca??n? tahmin etmedim günlük ?eyler giyeceksin sand?m dedim. Yan?mda pantolonum vard? ama tshirt giyece?imden gene yan?na yak??mayacakt?m.Pantolunu giyerek geldim.

Giderken bir ma?azada durup gömlek almak ?art?yla evden ç?kartt?m. Kap?dan ç?karken fidan abla arabas?n?n anahtarlar?n? uzatt?. Her ne kadar babam sa?olsun araba kullanmas?n? çok iyi bilsemde henüz ehliyetim olmad??? için almak istemedim ilk ba?ta. Aybüke atlayarak ben kullan?r?m o zaman diyerek ald?. Ehliyetin var m? diye sordum. Yok ama istanbulda bile kullan?yorum burda hiç bi?ey olmaz dedi. Tamam madem dedim. Ard?ndan kredi kart?n? uzatt? k?z?na fidan abla. Cenke gömlek al benden olsun dedi. Param?n oldu?unu gerek yok ben al?r?m desemde tabiki kabul etmedi.

Arabaya bindik aybüke ile. O kullanacakt?. Kemerini takarken demek güzel olmu?um öyle mi dedi. Harika görünüyorsun dedim ve elini tutarak dudaklar?ma do?ru getirdim ufak bir öpücük att?m elinin d???na . Ayn? zamanda gözlerine bak?yordum. Gözleri parlad?. A?z? kulaklar?na varacak ?ekilde gülmeye ba?lad?. Çok ho?una gitmi?ti bu hareketim.

Hadi diyerek yola ç?kt?k. Yolu tarif ediyordum. Önce mavi ma?azas? vard? onun orda durdurttum. Arabay? park edip ma?azaya girdik. ?nsanlar?n özellikle abazan erkeklerin aybükeye aç gözle bakt?klar?n? hissetmi?tim. Rahats?z oldum nedense ama bir ?ey yapmadan ma?azaya girdik.

?ansl?yd?k 15 dakika sonra kapan?cakm?? son anda yakalam???z. Ma?aza da çal??an bir k?za gömlek almak istedi?imizi söyledik. Erkek reyonu üst katta diyerek bizle beraber ç?kt?. Kimse yoktu üst katta. K?z bedenime uygun gömlek getiriyor. Benim yerime aybüke karar veriyordu. Bunu be?endim bunu da be?endim diyerek. Daha sonra görevli k?z ben seni nerden tan?yorum diye sordu. K?za dikkatli bak?nca bende bi yerden tan?yordum. Lisemin ad?n? vererek burdans?n dimi dedi. Evet dedim. Sonra liseden konu?maya ba?lay?nca ç?kard?m k?z? ama ismini hat?rlayamam??t?m.Benden 1 dönem üstteydi. Bizi gören aybüke k?skand? heralde yan?ma gelerek koluma girdi. Hadi hayat?m seç de gidelim dedi.

Bu hareketten sonra görevli k?z kendini çekerek gömlek göstermeye devam etti. Bu k?zlar? anlamak zor aralar?nda nas?l bir telepati varsa görevli k?z? hemen uzakla?t?rd?. K?skan?lmak , hayat?m demesi de ho?uma gitmi?ti aç?kças?. 5 farkl? gömlek be?endim. Hepsini teker teker deneyerek 5 seçene?i 2e indirmeyi ba?ard?m. ?kisini de al?yoruz diyerek h?zl?ca ç?kartt? beni ordan. Ben en be?endi?im gömle?i giyerken o kasaya giderek ikisini de alm??. Gömlekle beraber level atlad?m resmen. ?imdi yan?na yak??m??t?m i?te aybükenin. Tekrar rahats?z edici bak??lar aras?nda arabaya bindik. Bu sefer ben kullanmak istedim. Gece kulübüne girdik saat 10.30 11 aras?ndayd?.

Masa bulduk ama ayaktayd?k tabiki. Aybüke dj performans? ile e?leniyor z?pl?yor oynuyordu. Ne kadar ayak uydurmaya çal??ssam da yorgunluktan dizlerimde derman kalmam??t?. ?çki de içince iyice uyku moduna girmi?tim. Bi yere uzansam an?nda uyuyakal?rd?m. Yabanc? bir parça çalarken aybüke yan?ma sokuldu. Sa? elimi tutarak kald?rd?. Arkas?n? döndü. Sol eliyle de sol elimi tuttu. Ben kollar?m? açm?? bir ?ekilde o önümde vücudumuz birbirine temas halinde dans ediyordu. Kalçalar?n? aletime sürtüyordu. Anas? gibi oynamaya bay?l?yor te?hir etmesini iyi biliyordu aybüke.

Aletim hareketlenmi?ti. Poposunu iyice dayay?nca pantolonu elbiseyi delip içine gircek gibi olmu?tu. Hissetmi?ti aletimi. Bana do?ru döndü. Ellerini omzuma koydu gözlerimiz birbirine kitlenmi?ti.Hala oynamaya devam ederken sa? elini boynuma sonra kafam?n arkas?na att?. Saç?mla oynad?ktan sonra kafam? e?dirtti. Boynumda nefesini hissediyordum. Diliyle boynumda yol çizmeye ba?lad?ktan hadi gidelim dedi. Can?ma minnet gidelim dedim.

Arabaya bindik. Yola koyulmamla beraber elini bacaklar?ma do?ru att?. Bacaklar?m? ok?ad?ktan sonra aletime do?ru getirdi elini. Pantolon üstünden ok?uyordu. Iss?z kimsenin olmad??? bir yere gidelim dedi. Niyetini belli etmi?ti. Pelinle yapt???m?z, k?zl???n? bozdu?um o yere götürmü?tüm. Arabay? hemen oraya yol kenar?na çektik. Topuklu ayakkab?lar?n? ç?kartt? hemen.

Koltu?unun üstüne ç?karak arka koltu?a geçti. Buraya gel dedi.Ayn? ?ekilde bende ayakkab?lar?m? ç?kararak arkaya do?ru geçtim. Koltu?a yan?na oturdum. Bacaklar?n? açarak kuca??ma oturdu. Gene göz göze geldik. Dudaklar?m? dudaklar?na do?ru götürürken kendini geri çekti.Noldu der gibi bakt?m gözlerine. Sözünü tutacaks?n dimi dedi. Fidan abla ile yak?nla?mam hakk?ndaki sözden bahsediyordu. Evet dedim sadece. Ellerini saçlar?ma att?. Dudaklar?ma yap??t?. Ate?li bir ?ekilde öpü?meye ba?lad?k aybüke ile.

Boynuma iniyor emiyor yal?yor tekrar dudaklar?ma ç?k?p öpüyordu. Benim de ellerim belindeydi. Yava?ça a?a??ya inerek kalçalar?na do?ru att?m. Bu sefer o kafas?n? kald?rd?. Ben boynuna indim. Emerek öpüyordum boynunu hem de kalçalar?n? s?k?yordum. Aletim kalkm??t?. Aletimin üstünde oturdu?u için am?yla temas ediyordu.Ellerini gömle?imin dü?melerine atarak yava? yava? çözmeye ba?lad?.

Bütün dü?meleri çözdükten sonra h?zl? bir ?ekilde ç?kard?. Ard?ndan pantolonumun dü?melerinide çözdü. Yana do?ru geçti ve pantolonumu ç?karmama yard?mc? oldu. Boxer ile birlikte ç?kard?m. Ç?r?lç?plakt?m ?imdi. Tekrar kuca??ma geldi ve aletimin üstüne oturdu. Oturur oturmaz ohh diye dinledi. Ete?i aç?ld??? için direk külodu üstünden am?na temas ediyordum. Külot olmas?na ra?man s?cakl???n? hissedebiliyordum. Kalçalar?n? hareket ettirdikçe ohluyor ince ince inliyordu. Dudaklar?m?z tekrar birle?ti?inde ellerimi elbisesinin ask? k?sm?na atarak a?a??ya do?ru indirdim. Ask?s?z bir sütyen vard? krem renginde. Hemen onu da ç?kararak harika gö?üslerini ortaya ç?kard?m. Elimi kalçalar?ndan yukar?ya gö?üslerine do?ru götürdüm. Harika bir yumu?al??? vard?. Uçlar? da sertle?mi?ti. Kafam? e?ip uçlar?n? emmeye yalamaya ba?lad?m. H?zl? h?zl? inlemelere ba?lad? aybüke. Memelerinden zevk ald???n? anlam??t?m.

Aybüke do?rularak kalkt? üstümden beni yana do?ru ittirerek arka koltu?a uzanmam? istedi. Tekrar üzerime ç?karak dudaklar?ma yap??t?. Tekrar ate?li bir ?ekilde öpü?tükten sonra boynuma indi. Memeleri vücudumla temas halindeydi. Boynumda gö?üslerime inerek yalamaya devam etti. Gö?üs uçlar?m? da yalad?. Gerçekten çok zevk al?yordum bundan. ?ki k?sm? da emdikten sonra göbe?ime bir öpücük koyarak aletime do?ru indi. Göbe?ime do?ru uzanan aletimi sa? eliyle kavrad?. Ta?aklar?m?n ordan kafas?na kadar uzanan k?sma diliyle yalayarak ç?kt?.

Dilini kafas?n?n etraf?nda döndürdü. Ard?ndan komple a?z?n?n içine ald?. Ak?am üstü olan o acemice tav?rlar gitmi? profesyonel tav?rlar gelmi?ti resmen. Her ?ey çok güzel giderken rahats?z hareketler yapmaya ba?lad?. Bacaklar?mla kap? aras?nda küçük bir alan oldu?u için s??mam??t? oraya. Bacaklar?ndan tutup kendime do?ru çektim. Tam üstüme yat?rd?m 69 pozisyonuna geçmi?tik. Etraf karanl?k çok fazla ???k olmad??? için bir ?ey göremiyordum. Biraz do?rulup araban?n üst k?sm?nda bulunun ????? açt?m. Kalçalar? bütün güzelli?iyle kar??mdayd?.

Ete?ini kald?rarak elbisenin belinde toplanmas?n? sa?lad?m. Darac?k ufak siyah bir külot kalçalar?na s??mam??t?. Mükemmel görünüyordu. Külodunu a?a??ya do?ru çektim. O da bacaklar? üstüne ç?karak külodunu ç?karmama yard?mc? oldu. Tazecik am? kar??mdayd? ?imdi. Annesininkine benziyordu ama onun gibi sarkmam??t?. Kalçar?ndan tutup kafama do?ru bast?rd?m aybükeyi. Tertemiz bir am? vard?. Harika da kokusu .

Dilimi üzerinde gezdirince hafif bir ürperdi. Kalçalar?n? kaç?rmak istedi. Daha çok bast?rd?m bu sefer. Am dudaklar?n? emmeye ba?lad???mda off harikaa diye inledi.S?r?ls?klam olmu? beyaz s?v?lar? d???na ç?km??t?. Clitorisini emmeye ba?lad???mda ise resmen ç??l?k atacak ?ekilde inliyordu. Ben yalad?kça o da beni daha sert emmeye ba?lam??t?.

Harika bir ?eymi? bu diyerek inliyordu daha sonra da aletimi yalamaya devam ediyordu. ?lk defa yaland???n?n fark?na vard?m o sözüyle. Yeter dayanam?yorum dedi. Koltuklar aras?ndaki bo?lu?a inerek üzerimden çekildi. Ellerimden tutarak do?rulmam? sa?lad?. Tekrar üstüme ç?kt?. Aletimin üstüne oturarak sürtünmeye ba?lad?. Gene mi sürtünme diye geçiriyordum içimden. Biraz kendini do?rultarak elini aletime att?. Sabit tutarak am?n? hizalad?. ?çine almay? dü?ünüyordu. Ama diyebildim sadece çünkü cümlemi bitirmeme izin vermeden de?ilim dedi. Soraca??m soruyu anlam??t?.

Nedensiz bir ?ekilde sevinerek kontrolü ona b?rakt?m. Çok yava? bir ?ekilde a??rl???n? bana vererek içine almaya çal??t?. Am? resmen aletimin kafas?n? yak?yordu. A??r? s?cakt? annesi gibi. Can?n?n ac?d???n? görebiliyordum gözlerini kapatm??t?. Çok zorlansada kafas?n? almay? ba?ard?.Çok h?zl? bir ?ekilde nefes al?p veriyordu. ?çi de çok dard?. Aletime s?cac?k bir bask? uyguluyordu.

Al??maya ba?lay?nca ac? ç??l??? zevk ç??l???na dönü?tü. Ç??l?k ç??l??a ba??r?yor çok güzel çok güzel diyerek inliyordu. Tam en güzel yerindeyken telefonum çald?. Pantolunuma uzanarak ç?kard?m teli yak?n arkada?lar?mdan biri ar?yordu. Açmayarak firlatt?m kald???m?z yerden devam ederken bidaha çald?. Normalde aramazlard? böyle kesin önemli bir ?ey olmu? diyerek izin ald?m ve açt?m telefonu. ?bo ar?yordu ercan? sordu. Yan?mda de?il çabuk söyle i?im var noldu dedim. Yar?n ahmetle gelip sizin orda çal??maya ba?licaz siz ç?kcakm??s?n?z galiba dedi. O kadar çok sevindimki anlatamam adams?n?z lan diyerek sevincimi belli ettim hadi görü?ürüz yar?n diyerek kapat?cakt?mki. Çok kar? k?z oluyo mu lan diye sordu. Gülerek oluyo oluyo diyerek kapatt?m surat?na.

Aletim hala dik ve içindeydi. Demek çok kar? k?z oluyo he senin kar?nda k?z?n da benim diye ç?k??t?. Ciddiye almam??t?m geçi?tirmek için öylesin bebe?im dedim. Kalçalar?n? sertçe tutarak inip kald?rmaya ba?lad?m aybükeyi. Sik beni a?k?m sik beni diye inlemeye ba?lad?. Altta olmama ra?men kontrolü elime alm??t?m sertçe inip kald?r?yordum. Birden durmaya ver titremeye ba?lad?. Bacaklar? kas?ld? orgazm oluyordu. Deli gibi ç??l?k at?yordu.

Harika bir ?eymi? bu diyerek içten içe gülüyordu. ?a??rarak bakt?m Neden ?a??r?yorsunki ilk sexim çok kötüydü hiç zevk alamad?m sen hayat?mdaki ikinci ki?isin dedi. Sana daha çok zevkler ya?at?cam dedim. Ya?at a?k?m sik beni istedi?in kadar dedi. Çok a??r? ba?lanm??t?k birbirimize oysaki bir kaç saat önce annesini sikmemem için yalvar?yordu.

Hadi s?ra bende diyerek devam etmek istedi?imi belli ettim. Üstümden kald?rd?m. Yana do?ru yat?rarak domalmas?n? söyledim. ?kiletmedi. Arkas?na geçerek aletimi am?na dayad?m. Yava?ça içine girerek kald???m yerden devam ettim. Yakla??k 5 10 dakika da bu pozisyonda sikmeye devam ettim. Geliyorum dedi?imde içinden ç?kard? aletimi bana do?ru dönerek eline ald?. Tek eliyle bo?almam için 31 çektirirken di?er elini de evde ki gibi aletimin kafas?n?n oraya getirdi gene avuç içine bo?altcakt? beni.

Tam bo?al?rken o bo?taki elini tutarak çektim. Çenesine boynuna do?ru oluk oluk akmaya ba?lad???mda gözlerimin içine bakt???n? gördüm. Benimde bacaklar?m kas?lm??t?. Gene yo?un bir ?ekilde bo?alm??t?m. Döllerim boynunda memelerine do?ru ak?yordu. Beraber koltu?a y???ld?k. Hemen çantas?na uzanarak ?slak mendil ç?kard?. Vücudumdaki dölleri bolca ?slak mendil kullanarak temizledi.

Pencereden d??ar? att?ktan sonra utangaç bir bak?? att?. Bende ona bak?p gülüyordum. 1 tane daha ?slak mendil ç?kararak seni de temizliyeyim dedi. Son anda tuttum elini. ?a??rm?? bir bak?? att?. Elimi kafas?na do?ru götürüp aletime do?ru çektim. ?tiraz edecek gibi oldu ama dudaklar?n? aletime de?dirmi?tim bile. ?lk önce açmad? dudaklar?n? açmassan bidaha bu zevki tadamazs?n diyerek tehdit ettim.

Zevkten yoksun kalmamak için açt?. Yar? inmi? aletimi komple a?z?na ald?. Em onu ?imdi diyerek emir verdim. ?kiletmeden emmeye ba?lad?. Kafas?n? hala bast?r?yordum ç?kartmamas? için. Tad? güzel mi dedim. H? h? diye bir ses ç?karabildi sadece. A?z? dolu konu?am?yordu.

Elimi çekerek beni böyle temizleyeceksin bundan sonra tamam m? dedim. Tamam a?k?m dedi sadece. Çok yorgun ve uykusuz oldu?umu söyleyerek eve gidelim dedim. Tamam hayat?m nas?l istersen diyerek giyinmeye ba?lad?. Giyindikten sonra eve do?ru yola koyulduk.

Bu da buraya kadar olsun tekrar görü?mek üzere..

Yorum yapın