porno hikaye köylü türbanlıyı fena siktim

Merhaba cariye.info hikaye okuyucuları birbirinden azdırıcı hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz okuyun ve ve yorumunuzu bırakın

Arkadaşlar  merhaba.??r? ?d?n?d? ?turuy?du, ben?e g?z??nte?te. ?um?rte?? erkenden ?şler?m? b?t?rd?m ve e?r?n?n b?n? ?ür?r?z?n? mer?kl? beklemeye b?şl?d?m. ?kş?m? d?ğru e?r? m?ny? ?çt? ve y?n?nd? kuzen?n?de get?rm?ş, ??mde b?rb?rler?n? t?tm?n etmeye, ben?mde y?zd?kl?r?ml? ?nl?r? ??kmem? ??ted?ler. ? gün herke? def?l?r?? b?ş?ld?.? k?d?r güzeld? k? y?r?n tekr?r ede?ek d?e ?kş?m gözüme uyku g?rmed? ?det?. ??z?r günü ???t 13.00 g?b? buluşm?k ?ç?n r?ndevul?şt?k. ?en e?r?y? y?ne kuzen?yle ber?ber ??kmen?n h?y?l?yle ?f??? ?çt?m. ??l?nd? ??z?r günler? h?ç ç?l?şm?y?z ?m? ? gün kudurmuştum ?det? hemen gelmek ??ted?m. ??r?l?r? beklerken bende h?k?yeler? ?kuy?r?k ?zm?şt?m k? k??? ç?ld?. ? gün ?f??e k?m?e gelmezd?, çünkü h?ft???nl?r? he? k???l? ?lurdu. Ü?tel?k ?rd? ?lduğumu b?len de y?ktu. ?en ?ek ?ld?r?ş etmed?m ? ?n, n???l?? g?der d?e düşündüm. S?nr? tekr?r ç?ld?, ??n?rlenm?şt?m ?m? k???y? ?çm?m?y? k?r?rl?yd?m. ??l ??r?rl? ç?lm?y? dev?m ed?n?e ?öylenerek k?lkt?m ve sex hikayeleri k???y? ?çt?m. ? ?n beyn?mde ş?mşekler ç?kt? ??nk?. ??r?yl? kuzen? Sel?n k?rş?md? duruy?l?rd?. Ü?tel?k ?k???ndede bey?z b?rer m?n? etek,?ltl?r?nd? bey?z d?z ü?tüne k?d?r ç?zmeler ve gögü?ler?n?n ?r???n? ?ç?kt? b?r?k?n b?d?ler. ?en ş?şk?nl?ğ?m? ?t?m?m?şken e?r? b?z? ?çer? d?vet etmeye?ekm???n ded?. ?uyrun t?b? g?r?n ded?m ve k???y? k???tt?m. ?nl?r ?çer? yürürlerken k?f?md? b? ?ürü ??ru v?rd?, ?turm?d?n ben ??ze b?şeler h?z?rl?y?y?m d?e mutf?ğ? geç?? k?hve escort bayan h?z?rl?m?y? b?şl?d?m. ?u ?r?d? düşünerek ş?şk?nl?ğ?m? d? ?t?b?le?ekt?m. ?ur?y? n???l geleb?ld?ler d?e düşünürken, e?r?y? ön?ek? k?nuşm?l?r?md? ?dre??m? verd?ğ?m? h?t?rl?d?m. ?m? y?nede bunu ??dd?ye ?l?? y?n?m? geleb?le?eğ?n? h?ç düşünmem?şt?m. Escort Diyarbakır.??hveler? k?z?rl?y?? düşünürken e?r?n?n geld?ğ?n? f?rk etmed?m. ??e öle d?ld?n,memnun ?lm?d?nm? d?e ??rdu.??rden kend?me geld?m,y?k memnun ?lm?m? d??l,??de?e beklem?y?dum böle b?şey,ç?k ş?ş?rd?m ded?m.??n?m? y?kl?ş?? el?n? ??nt?l?numun üzer?ne ?t?r?k ben? ?kş?m?y? b?şl?d? ve kul?ğ?m? neden ş?ş?rm?ş ben?m k???m ded?ğ? ?nd? bütün erkekl?k duygul?r?m k?b?rd? ?det?. ?rt?k ?l???kl?r? düşünmek yer?ne t?d?n? ç?k?rm?y? k?r?r verm?şt?m. ??r? dud?kl?r?m? b?ynumu ö?erek ben? ?kş?rken,önümde u?ul?? eğ?ld? ve fermu?r?m? ?ç?r?k ??k?m? d?ş?r? ç?k?rd?. D?l?yle etr?f?n? ???e ??l?tt?kt?n ??nr? t?m?m?n? ?ğz?n? ?l?? ??k?m? büyük b? ?şt?hl? y?l?m?y? b?şl?d?. ? ??r?d? ?el?n mutf?ğ?n k?????nd? bel?rd?, sikiş hikayesi k?hve m?l???m? verd?n?z d?yerek gülerken ?üzülerek y?n?m? geld? ve dud?kl?r?m? y???şt?. ?det? dud?kl?r?m? k???rt?y?r d?l?n? ?ğz?m?n ?ç?nde gezd?r?y?rdu. ?l?m? k?lç?l?r?n? ?tt?m ve k?lç?l?r?n? y???ş?n bey?z m?n? teğ?n üzer?nden götünü ?vuçl?m?y? ?kş?m?y? b?şl?d?m.Sel?n?n eteğ?n? bel?ne d?ğru ??y?r?rken e?r?d? el?yle kuzen?n?n ?m?n? ?kş?m?y? b?şl?d?. S?l?m e?r?n?n ?ğz?nd? ?det? ataşehir escort dev g?b? ?ldu, ?el?n de k?lç?l?r?n? ?yn?t?r?k ben? ö?üy?rdu.Sel?n? ??ç?nd?n tut?r?k ?ş?ğ?y? b??t?rd?m. İk? kuzen dud?kl?r?n? b?rleşt?rm?ş, bende dud?kl?r?n?n ?r???n? ??k?y?rdum. ??tl?m?k üzereyd?m ?rt?k,?şt?hl? ?k???de ??k?m? y?l?y?rdu. S?nr? e?r? k?lkt? ve ?el?n ??k?m? y?l?rken d?m?ld? ???e,e?r?d? ?rk???n? geç?? ?el?n?n eteğ?n? z?rl?d? ?l?? bel?ne ??y?rd? ve götünü d?l?yle ??l?tm?y?, k?lç?l?r?n? ???rm?y? b?şl?d?. Sel?n?n ??çl?r?nd?n çekerek ?ğz?n? ??m??l?rken e?r?n?nd? b?ş?n? ?el?n?n k?lç?l?r?n? b??t?r?y?rdum.??r? ?el?n?n göt del?ğ?n? ?y??e ??l?t?r?k ben?m ?ç?n h?z?rl?y?rdu. Sel?n? k?lund?n tut?r?k k?ld?rd?m ve ?en?n götünü ??rç?l?m?k ??t?y?rum ded?m,?el?nde ??rç?l? k???m ben?m ne duruy?r?un ?rt?k ded?. Sel?n? hemen ?r?d? mutf?k tezg?h?n? d?ğru d?m?lt?? ??k?m? götüne ?ürtmeye b?şl?d?m. ??lç?l?r?n? ??ğ? ??l? ??ll?y?r?k ??k ben? erkeğ?m d?y?rdu. ??r?d? ?y?ğ? k?lk?? ?rk?m? geçt? ve ben?m b?ynumu ö?ü? y?l?rken ?el?n? k?lç?l?r?nd?n tut?r?k b?n? d?ğru çek?y?rdu.İk???de h?l? üzer?n? ç?k?rm?m?şt? ?m? bu ben? d?h? d? ?zd?r?y?rdu. Sel?n?n götüne ben?m 22l?ğ? d?y?d?m ve b??t?rm?y? b?şl?d?m. ???d?ğ? bell?yd? ?m? durm?k ??tem?y?rdum. ?el?nden çekerek h?zl? kökled?m götüne. Der?n b? ç?ğl?k ?tt?. Üzer?ne eğ?l?? b?ş?n? yuk?r? çev?rd?m ve dud?kl?r?n? ö?tükten ??nr? tekr?r d?ğrul?r?k ??çl?r?n? el?me d?l?d?m ve h?zl? ??ç?nd?n ger?ye çekt?m. beykoz escort ???yl? ç?ğl?kl?r ?t?y?rdu. ??r?d? kuzen?n?n götünü d?h? ?? ??kmem ?ç?n ?rk?md?n b?n? ??r?lm?ş,kuzen?n?n k?lç?l?r?n? b?n? d?ğru çekerek d?h? der?nlere ??km?m? y?rd?m?? ?luy?rdu. ??zl? ??km?y? b?şl?d?m ?el?ne, ç?ğl?kl?r?n? tut?m?z ?lmuştu,zevkle ?nl?y?rdu ve y?lv?r?r?m d?h? h?zl?,d?h? h?zl? ??k ben?, h?yv?n?m, k???m ben?m d?ye y?lv?r?y?rdu. Sel?n? ?y??e ??kt?m ve götüne ?k?t???kken kend?m? ger? çekt?m ve e?r?d? eğ?lerek ??k?m? ?ğz?n? ?ld?. V?lk?n g?b? ?ğz?n? ??tl?m?y? ve ?k?tm?y? b?şl?d?m, he???n? y?l?y?? yuttu. S?k?m? ?ğz?nd?n ç?k?rm?d?n y?l?m?y? dev?m ett?,  b? ?üre ??nr? ben?mk? tekr?r ??nl?nd?. ?rt?k e?r?n?nd? h?kk?n? vere?ekt?m. ?nud? ?r?d? d?m?lt?? ?m?n? ??k?m? ?ürtmeye b?şl?d?m ?rk?d?n. ??n?y?rum h?yv?n ??k ?rt?k ben?,??k b?n? d?y?rdu. ?m?n? h?zl? kökled?m. Sel?nde ?y?ğ? k?lkm?ş dud?kl?r?m? y?l?y?? emerken kuzen?n?n götüne t?k?tl?r ?t?y?rdu.?u e?r?y? d?h?d? kudurtmuştu,kend?n? h?zl? ??k?me d?ğru b??t?rm?y?,kend? kend?n? ??kt?rmeye b?şl?d?.??d?? gelmeler?m?z ?y??e h?zl?n?n?? e?r?n?n ?m?n? b?ş?l???kken kend?m? ger? çekt?m ?m? e?r? k?lç?l?r?n? b?n? d?ğru ??k??? b??t?rd? ve ?ç?me ?k?t he???n?,d?ldur del?ğ?m? dey?n?e d?y?n???k gü?üm k?lm?d? ve ?ç?nde v?lk?n g?b? ??tl?m?y?,?m?n?n ?ç?ne ?tt?rm?y? b?şl?d?m.??r?yl? ?el?n? ? gün y?kl?ş?k 4 ???t k?d?r ??kt?m.S?nr? ?k???de üzer?n? düzelterek um?r?m bunu en k??? z?m?nd? tekr?rl?r?z d?yerek ?t?g?r? g?tmek ?ç?n ç?km?y? h?z?rl?nd?l?r.?en?mde ?ş?m b?tt?ğ? ?ç?n ?nl?r? ?t?g?r? b?r?k?b?le?eğ?m? ?öyled?m ve y?l? ç?kt?k.?r?b?m?n ??ml?r?nd? ??y?h f?ltre ?lduğund?n ?çer? görünmüy?rdu ve ?el?n y?n?md? ?tururken,eğ?lerek ??k?m? ç?k?rd? ve y?l?m?y? b?şl?d?.porno hikaye

Yorum yapın