Slm6 Emre ?lk Erke?imdi Alinti

Merhaba cariye.info porno hikaye severler için pek çok erotik hikayeyi sizlerin beğenisine sunuyor.Neredeyse google da bulabileceğiniz tüm hikayeleri bir araya toplayıp okkalı bir arşiv yaptık.

Emre ?lk Erke?imdi Alinti
Ben yatakta yüz üstü uzand?m ve içimde müthi? bir korku ve heyecanla Emre’nin üzerime uzanmas?n? beklemeye ba?lam??t?m. Hala bunlar? yazarken bile içim titriyor. Emre yava?ça üzerime uzand? ve aletini kalçalar?m?n aras?na do?ru yat?rarak a??rl???n? vücuduma b?rakt?. Emre’nin aleti ta? gibi olmu? ve ate? gibiydi. Emre sürtünmeye ve omuzlar?m? öpmeye ba?lad?. ?nan?lmaz bir haz al?yordum ancak serde erkeklik oldu?undan öpmemesini söyledim. Emre gülümseyerek anla?mada girmeye çal??mak yok dedik ama öpmek yok demedik, sen de öpseydin hem vücudun o kadar beyaz, o kadar pürüzsüz ki bizim k?zlara ta? ç?kart?r bir vücudun var dedi. B?rak izin ver öpeyim dedi. Az önce erekte olamaman?n verdi?i eziklikle de birlikte sesimi ç?kartmad?m. Boynumu omuzlar?m? öpüyor bir taraftan da bizim arkada? grubunda Nazl? ad?nda çok güzel ve bir o kadar haval? bir k?z vard?. “Sana Nazl? desem ho?una gider mi?” dedi. Ses ç?karmad?m. Bir süre daha Nazl?m, çok güzelsin, harikas?n, kalçalar?n çok güzel falan diyerek sürtünmeye devam etti.
Korkma, seni ac?tmayaca??m, al??t?rmak için yava? yava? girece?im” dedi ve deli?imi iyice kremlemeye ba?lad?. Bir miktarda aletine sürüp ba??n? deli?ime dayad?. Yava? yava? yüklenmeye ba?lad? ama o hali bile beni ac?dan k?vrand?rmaya yetti. Kendimi aletinden kaç?r?p vazgeçti?imi can?m?n çok yand???n? söyledim Bir iki denemden ve yo?un ac?dan sonra sonunda içime girdi. Yava? yava? gidip gelmeye ba?lad? Arkamda hissetti?im ac? asl?nda kesilmiyor ama ac?n?n yan?nda hissetti?im zevk ac?y? örtmeye ba?l?yordu. Emre’nin gidip gelmeleri uzun sürmedi. ?çimde titredi?ini, nefesinin boynumdaki s?cakl???n? ve s?kl???n? içime ?l?k ?l?k ak???n? pe? pe?e hissettim. Bo?ald??? anda bütün a??rl???n? üzerime b?rakt?. Aletinin damarlar? içimde at?yor ve aleti kas?l?p kas?l?p gev?iyordu. Tüm bunlar ac? d???nda inan?lmaz bir zevk vermi?ti bana. Yataktan kalk?p temizlendik ve s?ra bana gelmi?ti. Bu defa Emre yata?a uzand? ve ben Emre’nin arkas?na geçtim ancak benim alette zerre kadar bir k?p?rdanma yoktu herhalde yar?m saat u?ra?m???md?r ama bir türlü beceremedim aleti kald?rmay?. Bu s?rada vücutlar?m?z temas ediyor Emre yava? yava? yeniden erekte olmaya ba?l?yordu. Sonunda bana ” ?stersen bak benimki yine kalkt? ben bir kez daha yapay?m sonra sen de iki kez yapars?n” dedi. Aletin kalmamas?n?n verdi?i utanc?n da etkisiyle kabul ettim. Emre bu kez yata?a s?rt üstü uzanmam? istedi ve belimle kalçalar?m alt?na gelecek ?ekilde bir yast?k yerle?tirdi. Bacaklar?m? havaya kald?rarak diz çöktü ve bana “Nazl? o kadar güzel ki götün bak yine kaz?k gibi oldu sikim.” dedi ve bir ç?rp?da içime girdi. Bacaklar?m? omuzlar?na ald? ve pompalamaya ba?lad?. Bir yandan pompal?yor bir yandan da bacaklar?m? ok?uyor arada bacaklar?m? hafifçe aralay?p boynumu meme uçlar?m? öpüyor kalçalar?m? s?k?yordu. Bu kez ac? kalmam??t?. Emre’nin her hareketi bana inan?lmaz zevkler veriyor, akl?m? ba??mdan al?yordu. Emre ikinci ke içime bo?ald?. Ancak bu kez bo?almas?n? o kadar yo?un ya?ayamam??t?m. Emre bo?almas?na ra?men ben hala devam etmesini istiyor ancak bunu dile getiremiyordum yine bir süre dinlendikten sonra Emre “Hadi s?ra sende.” dedi. Emre’ye tüm cesaretimi toplayarak “Emre ben yapmak istemiyorum. Zaten bugün bir türlü kalkm?yor. Ama senin beni yapman çok ho?uma gitti. E?er gücün varsa tekrar yapman? istiyorum.” dedim. Emre büyük bir ?a?k?nl?kla bana bakt? önce ve sonra “Madem bu kadar çok ho?una gitti, sikim seni mutlu etti elbette o güzel götünü sikerim.” dedi ve aletini a?z?ma almam? istedi.
Çok denememe ra?men bunu o gün yapamad?m. Emre de çok ?srarc? olmad? ve beni anlay??la kar??lad? asl?nda bu kadar zevkli ve güzel oldu?unu bilseydim oral seksin o gün yapmaz m?yd?m bunu. Biraz u?ra?tan sonra aleti kendine geldi ve bu kez beni yata?a domaltarak arkama geçti. En uzun ve en rahat seksimizi yapt?k. Zevk ald???m? art?k korkmadan belli edebiliyordum ve Emre de bana kar?? “Sen benim orospumsun, seni tabii ki sikicem a?k?m, bu güzel göt sikilmez mi” gibisinden cümleleri çekinmeden kurabilmeye ba?lam??t?.
Bu cümleler beni daha da tahrik ediyordu. Kalçalar?m? s?k?yor, tokatl?yor, belimden kavray?p kendine çekerek köklüyor ve içimde inim inim inliyordu. Yumurtalar? kalçalar?ma de?dikçe olu?an ses ve duygu kendimi gerçekten Emre’nin kad?n? hatta orospusu gibi hissetmeme yol aç?yordu. Bu arada Emre üçüncü kez bo?ald?. Ben de Emre’nin alt?ndan çekilerek yata?a uzanmas?n? sa?lad?m ve yan?na uzand?m.
Bir süre hiç konu?madan yatt?k ve sonra hadi giyinelim diyerek yataktan kalkt?m. Emre üzerini giydi ve bana te?ekkür etti.gitti yine birgün onun evide bulustuk.
Elimle pijamas?n? s?y?rd?m ve aletini ortaya ç?kard?m. Hafifçe yan uzanarak Emre’nin aletini öpmeye ba?lad?m. Ba?lang?çtaki korkak öpücüklerimi hafif dil darbeleri takip etti. Elleriyle ba??m? tuttu ve kendine do?ru bast?rmaya ba?lad?. Yala a?k?m bunu ne kadar istedi?ini göster bana köküne kadar yala dedi. Emip yalamaya ba?lad?m. Çok güzel i?te böyle ama di?lerini kaç?r can?m? ac?tmadan yala kad?n?m dedi. Bir süre daha yalad?ktan sonra beni do?rulttu ve üzerimdekileri ç?kard?. Karn?m?n alt?na bir yast?k koyarak yata?a yüzüstü uzanmam? sa?lad?. Arkama geçerek kalçalar?m? iki yana ay?rd? ve orta parma??n? iyice tükürükleyerek içime sokmaya ve bir taraftan da s?rt?m?, kalçalar?m? öpmeye ba?lad?. Bir süre deli?imi al??t?rd?ktan sonra do?ruldu ve arkama geçti. Aletinden akan s?v?lar iyice ?slatm??t? ba??n?. Deli?ime getirip dayad? ve kendini kasma kad?n?m bak nas?l da ho?una gidecek dedi ve yava?ça yüklenmeye ba?lad?. San?r?m kendimi tatmin etmelerim faydas?n? göstermi? olsa gerek ilkinde ya?ad???m ac?dan eser yok hafifçe bir ac?yla zevk duymaya hemen ba?lam??t?m. Emre’nin gidi? geli?leri giderek h?zlanm?? ben de inlemeye ba?lam??t?m. Hem böyle zevkten inliyor hem de erke?ini reddediyorsun de?er miydi beni bu kadar reddedip bekletmene, bak nas?l da ho?una gidiyor halbuki” dedi. “Hay?r, hakl?s?n erke?im” dedim. O haldeyken, zevkin doruklar?ndayken ba?ka ne denebilirdi. Bundan sonra ben ne zaman istersem bana yani kocana siktireceksin bu götü de?il mi kad?n?m dedi. Evet, evet erke?im bu göt senin , ne zaman istersen sikeceksin dedim. Bunlar? söylerken Emre iyice h?zlanm?? azg?n bir hayvan gibi pompalamaya ba?lam??t?. Ba?lardaki nazik giri? ç?k??lar yerine köküne kadar sokuyor h?zla pompal?yordu. Sonunda elleriyle omuzlar?mdan tutup beni kendine do?ru çekerek içime bo?almaya ba?lad?. Erke?imin alt?nda zang?r zang?r titriyor, içimde kas?l?p gev?eyen sikinin tad?n? ç?kar?yordum ki Emre do?rulmaya yeltendi. Sak?n ç?kma tad?n? ç?karmak istiyorum. Lütfen ç?kma erke?im dedim. Bütün a??rl???yla üzerime b?rakt? kendini. Hala derin derin nefes al?yor aleti içimde kas?l?p gev?iyordu. Bir süre öyle dinlendikten sonra aleti ufalm?? ve içimden kendili?inden ç?km??t?. Emre de yata?a do?ru kendini b?rakt? s?rt?m ona dönük ?ekilde ben de yan döndüm ve arkadan bana sar?ld?. Bunun harika oldu?unu ve kesinlikle bir k?zdan daha s?k? daha güzel oldu?umu söyledi. Kalçalar?m? ok?ad? omuzlar?m? ve boynumu öptü. Uzun süre yatakta oyna?t?ktan sonra kalk?p banyoya girdi. Bende arkas?ndan banyoya yöneldim ve beraber du? al?p banyodan ç?kt?k. Üzerimi giyecektim ki Emre “Madem benim kad?n?ms?n, bir kad?n gibi giyineceksin” dedi ve dolab?ndan bir po?et ç?kararak bana uzatt?. “Beni bu denli mutlu eden kad?n?ma baz? hediyelerim var.” dedi. Po?etin içerisinde iç içe po?etlenmi? kad?n k?yafetlerini ç?karmaya ba?lad?m. Emre giyim ma?azalar?ndan bir kad?n?n ne tür giysilere ihtiyac? olursa hepsini getirmi?ti. Siyah renkte dantelli bir kilot, beyaz renkte dolgulu bir sütyen, siyah ince çoraplar, k?rm?z?l?, ekose, pileli kolej ete?i ve beyaz renkte saten bir gömle?in yan? s?ra ma?azalar?ndaki mankenlerde kulland?klar? peruklardan da bir tane sar? renk getirmi?ti. Bunlar? ç?kar?nca po?etlerden hemen ?öyle dedi “I??l?m, can?m lütfen beni k?rma, sadece dene istemezsen yine ç?kar” dedi tepki verme ihtimalimi dü?ünerek. Oysa ben sab?rs?zlan?yordum elbiseleri giymek için. “Sadece seni k?rmamak için deneyece?im ama ben bunlar? giyene kadar yan?mda olmayacaks?n.” dedim ve yatak odas?na yöneldim. Odaya geçince elimdekileri yata??n üzerine dizdim ve s?ras?yla önce kilodu, sütyeni siyah ince çoraplar? gömle?i ve ete?i giydim sonra peru?u da takt?m ve aynan?n kar??s?na geçtim. Üzerimi ve peru?umu düzeltip aynada kendimi ?öyle bir süzdüm. Bir ?ey eksik kalm??t? o da makyaj?md?. Hemen makyaj malzemelerinin orada olaca??n? dü?ünerek aynal? konsolun en üst çekmecesini açt?m. Evet tüm makyaj malzemeleri oradayd?. Acemi bir makyaj olmamas?na gayret ederek biraz fondöten sürdüm gözlerime hafifçe kalem çektim, kirpiklerime rimel sürdüm gözlerime hafifçe ye?il renkte far sürdüm ve k?rm?z? kahve aras? buldu?um ruju da sürerek tekrar aya?a kalkt?m ve aynada kendimi izlemeye ba?lad?m kafam? çevirdi?imde Emre’nin kap?n?n aral???ndan beni izledi?ini gördüm. “Ancak bu kadar olabilir, bu kadar yak??abilir, inan?lmaz güzel olmu?sun I??l, ben bunlar? getirirken ma?azadan acaba giyer misin diye çok dü?ünmü?tüm ama o kadar güzel oldun ki hem de böylesi zevkle giyinmen üstüne bir de makyaj yapman inan çok ho?uma gitti.” Te?ekkür ettim güzel sözleri için devam edecektim ki. Kendisi ba?lad? söze tekrar ” Bu arada demin yine kalkmad? seninki bu da gözümden kaçmad? demek ki sen benimle sadece pasif olarak birlikte oluyorsun. Bugün seni mahvedece?im, seni bu kadar güzel bu kadar istekli yakalam??ken b?rakamam hem gece de biz de kalman? istiyorum duydun abim de gelmeyecek gece kesin benimlesin. Seni b?rakamam çünkü bir daha beni istememenden korkuyorum. Her ne kadar demin sevi?irken ne zaman istersem tamam diyece?ini söylesen de sana belli olmaz hay?r diyebilirsin sen, o nedenle seni bugün b?rakmam.” dedi. Nefes almas?n?, rahat olmas?n? söyledim beni çok mutlu etti?ini, bir daha naz yapmayaca??m? ne zaman isterse o zaman kabul edece?imi, hay?r dersem bu sözlerimi hat?rlatmas?n? söyledim. Elimden tutarak beni kendine do?ru çekti ve öpü?meye ba?lad?k. Elleriyle kalçalar?m? s?k?yor, dudaklar?mdan boynuma iniyor tekrar dudaklar?ma do?ru ç?k?yordu. Elleriyle ete?imi hafifçe s?y?r?p bacaklar?m? ok?amaya ve kalçalar?m? ok?ay?p s?kmaya ba?lad?. Bir yandan da aynadan kendimizi izliyorduk. Tamamen bir kad?n olmu? kendimi erke?imin kollar?na b?rakm??t?m. Gömle?imin dü?melerini aç?p boynumdan gö?üslerime do?ru inmeye ba?lad?. Bir yandan da dantelli kilodumun içine ellerini sokup iyice avuçlamaya ba?lam??t? kalçalar?m?. “Bunlar? ç?karmadan sikece?im seni a?k?m.” dedi. Elinden kurtulup yata?a uzand?m üzerindekileri ç?kar?p yata?a geldi ve sikini bana uzatt?. Ba?la bakal?m yalamaya, en iyi muameleni yap ki seni yara?a doyuray?m dedi. O koca alet ate?e kesmi? bense dilimle onu so?utmaya çal???yordum. Gömle?imi ç?kard?, daha fazla sabredemem dedi ve beni bir ç?rp?da domalt?p arkama geçti. Ete?imi yukar? s?y?rd? ve kilodumu yana çekerek sikine yol buldu, kafas?n? deli?ime dayad? ve o harika yarak için yan?p tutu?an kas?l?p gev?eyen deli?ime bu kez yava?ça de?il bir ç?rp?da giriverdi. Belimden kavrayarak bir h?zl? bir yava? gidip gelmeye ba?lad?. Bir eliyle beni kendine çekiyor bir eliyle de bacaklar?m? ve popomu ok?uyor, kalçalar?ma hafif hafif tokatlar at?yordu. Zevkten ininm inim inliyordum Bu s?rada elini alttan sikime att? ve ?öyle bir yoklad?. “Bak benim elimde zerre erkekli?in kalm?yor, seni inlete inlete sikiyorum.” dedi ve içimden ç?kmadan aya?a kalkt? ve tekrar yüklendi bu kez ?imdiye dek hiç olmad??? kadar içime girmi? akl?m ba??mdan gitmi?ti. Kendimi yata?a b?rakt?m o da benimle birlikte kendini yata?a b?rakt?. “Noldu, çok mu büyük geldi, ne demi?ler yiyemeyece?in yara??n alt?na yatmayacaks?n I??l?m” dedi. “Off çok büyük ama harika sikiyorsun erke?im. ?stedi?in gibi vur, bu göt senin, ben de senin orospunum.” dedim. Bir süre daha bu pozisyonda gidip geldikten sonra yava?lamaya ba?lad?. Yoruldu?unu anlayarak üzerimden att?m ve yata?a s?rt üstü yatmas?n? sa?lad?m. Kilodumu ç?kar?p üzerine geldim ve yüzüm ona dönük ?ekilde aletini tuttum ve giri?ine bakmas?n? söyleyerek ete?imi s?y?rd?m ve yava?ça yara??n?n üzerine oturup kalkmaya ba?lad?m. Her defas?nda kafas? içime giriyor ve tekrar ç?k?yordu sonunda dayanamad? ve kalçalar?mdan tutarak beni o harika yara??n üzerine tamamen oturttu. “Al onu içine, d??ar?da kalmas?n hiç hep içinde kals?n, yoksa senin gibi bir orospu nas?l doyar yara?a.” dedi. Hem öne geri gidip gelmeye hem de zaman zaman k?v?rmaya ba?lad?m. Kalçalar?m? k?v?rd?kça içimde yara?? her yere de?iyor beni zevkin doruklar?na ta??yordu. Bu s?rada hafifçe bir sertle?me hissettim benim alette. Emre de o noktaya bakt???ndan fark etmi? olsa gerek “Buna ne oldu da hareketlendi böyle.” dedi. Asl?nda tamamen sertle?memi? sadece hafif bir dolgunluk kazanm??t? fakat ben o kadar zevk al?yordum ki nerdeyse bo?almak üzereydim. “Bo?ver sen onu, sen götümün tad?n? ç?kar; o kadar zevk al?yorum ki bo?alacak gibi oluyorum” dedim. “Hiç dokunmadan nas?l olur? dedi. Elimle a?z?n? kapatt?m ve üzerinde z?plamaya h?zlanarak devam ettim. Bir elimle onun bacaklar?n? ve karn?n? ok?uyor bir elimle de kendi karn?m? ve gö?üslerimi ok?uyor, s?k?yordum. Bacaklar?m? ok?amaya ve kalçalar?m? s?kmaya ba?lad?. Bu s?rada ben birden bo?almaya ba?lad?m hem de dokunmadan. Bir süre sonra devam edemez hale geldim. Emre de benim bu halimden ötürü durdu ve birkaç dakika dinlenmeme f?rsat tan?d?. Biraz dinlendikten sonra hadi beni a?z?nla bo?alt kad?n?m dedi. Olur dedim ve hala ayakta olan o harika aleti a?z?ma almaya ba?lad?m. Bir yandan dilimle her yerini yal?yor di?er yandan da elimle s?vazl?yordum. Fazla sürmeyece?ini kendisinin de hemen bo?alaca??n? söyledi. ?sterse sabah kadar yalayabilece?imi, erke?imin bunu hak etti?ini söyledim. O halde döllerimin hepsini de yalayacaks?n dedi. Tepki vermeden yalamaya, ba??n? emmeye devam ettim. Ben bir yandan ba??n? emip gövdesini elimle s?vazlarken müthi? bir h?zla genzime tohumlar?n?n de?di?ini, s?cak s?cak tohumlar?n?n a?z?ma f??k?rd???n? fark ettim. Bir an refleks olarak kaçmaya çal??sam da ba??mdan tutup kendine do?ru çekti?i için bunu yapamad?m ve menilerinin tamam?n? yuttum. Genel kanaatin aksine tad? bana pek de kötü gelmemi?ti. Emre’nin sikini iyice temizledikten sonra ba??m? Emre’nin bacaklar?na b?rakt?m. “Harikayd?n a?k?m, hepsini yalaman da ayr?ca çok ho?tu, e?er yetmediyse bak benim karn?mda hala seninkiler var bunlar? da yalayabilirsin” dedi. Emre’nin karn?nda biriken menileri de k?smen yalad?m ve Emre’nin yan?na uzand?m. O ?ekilde bir süre uyuya kald?k.

Yorum yapın