Türbanl? güzel…

Merhaba cariye.info porno sex hikayeleri okuyucuları,derlediğimiz en büyük hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz.Aradığınız tüm hikayeler burada

ALINTIDIR.
Türbanl? kad?nlar uzun zamand?r ilgimi çekiyordu. O zamana kadar bir çok kar? sikmi?tim, ama koleksiyona derhal bir türbanl?y? eklemem gerekiyordu. Mamafih, nas?l ortak bir alan bulup türbanl? bi kar?y? dü?ürece?imi uzun süre bulamad?m. Nihayet bu yaz, 2014 Haziran’da muhte?em bir fikir buldum! Faizsiz!! bir bankada hesap açt?r?p oradaki bir amc??? sepete atabilirdim.

Derhal fikrimi uygulamaya koydum ve ?ubeleri gezmeye ba?lad?m. ?lk gitti?im ?ubedeki mü?teri temsilcisinin ba?? aç?kt?. Ona ba??n? kapat?r m?s?n diyemezdim, bu sebeple s?ram?n gelmesini beklemeden d??ar? ç?kt?m ve ba?ka bir ?ubeye do?ru yola koyuldum. Anadolu yakas?ndaki bir outlet’e gidecektim, yak?nlarda yol kenar?ndaki banka ?ubesinde benim kritere uygun bi yavru bulabilirdim belki? AVM’de i?im bitti, direkt ?ubeye geçtim. Arad???m oyunca??m kar??mdayd?… Konu?kan bir kar?yd?, sürekli konu?uyordu. Ses tonu ho?uma gitmedi ama götü sikmeye uygundu. Bir ara aya?a kalkt?, inceledim hafiften. S?ra bana geldi?inde gözlerinin içine sert tonlarda bak?p tok bir sesle ilk giri?i yapt?m. Göz bebekleri büyümü? ?ekilde o da bana bak?yordu. Buradaki detaylar? fazla yazmayaca??m, klasik banka muhabbetleri…

Hesab? açmak için kimli?imi istedi. “Soyad?n?z ne güzelmi? öyle,” dedi hafifçe e?ilerek, alçak say?labilecek bir sesle. Neymi? dedim söyletmek için, “Çakan ya, de?i?ik bi soyad?” deyip güldü orospu. I???? yakt? bize o noktada. Evet çak?yorum dedim ben de. ?ubede gürültü vard?, kimse duyamazd? ne konu?tu?umuzu, rahatt?m ben… 1-2 muhabbet daha geçti. Yakla??k yar?m saat sürdü hesap açmas?. Bir ara fotokopi çekmeye felan kalkt? bu, k?v?ra k?v?ra yürüyor. Belli ki yarrak ba??ml?s?. Kar?y? dü?ürece?im art?k gün gibi ortadayd?. Tamam ….. Bey, hesab?n?z? açt?m ben, bu da VHS’nin sizde kalacak k?sm? dedi. VHS ne dedim, vidyo mu bu? Güldü, peki o zaman siz VHS’deki maddeleri okurken akl?n?za tak?lan bir ?ey olursa bana bu numaradan ula?abilirsiniz deyip numaras?n? yazd? verdi?i ka??da. Tamam dedim ç?kt?m. Koleksiyona girmeye haz?rd? bu türbanl?.

Ad? da Nazan. ?ubeden ç?karken sikime do?ru bakt???n? farkettim. Ulan ben çekiniyom hemen sald?rmay?m diye, kar? kap?dan ilk girene verecekmi? me?er, piyango bize vurdu. :)) O ak?am aramay? dü?ünmüyordum, televizyonda maç vard?. Maç ba?lamadan telefonum çald?, numaras?n? kaydettiydim Türbanl? orospu-1 diye. Evet o ar?yor, ilginç bir durum. Birden kan?m kaynad? size, can?m çok s?k?ld? akl?ma hemen siz geldiniz, diye muhabbete ba?lad? benle. Faland?r filand?r derken sözle?meyi okudun mu diye sordu, hay?r dedim. Beni okumak ister misin peki dedi ve kahkahay? bast?! Dumurlarda bir erkek olarak önce bir kapa??n? kald?rmam laz?m yavrum dedim. Bunun üstüne bir kahkaha daha ka?ar türbanl?dan… Ailesiyle kal?yormu?, bo?anm?? vs. onlar? anlatt?. Dedim yarra??n tad?n? ald?n, nas?l dayan?yorsun? Dayanam?yorum dedi. Geç odana dedim kap?y? kilitle.

O gece telefonda mastürbasyon yapt?rd?m buna, hiç ya?amad??? kadar zevk ald???n? söyledi yan?nda olmamama ra?men. Ertesi gün hafta sonuydu. Haliyle bulu?tuk bununla. Yan?ma gelirken i? yerinde giydi?i k?yafetleri giymesini emrettiydim. Bizim eve gelmeden ev arkada??ma konuyu anlatt?m, uzad? bir yerlere o gün. Bu üstüme atlamak için sab?rs?zlan?yor, farkediyorum. Gayet rahat yan?ma ald?m Nazan denen ka?ar?, TV izliyorum müzik kanallar?n?. Aradan 15 dk. geçti geçmedi, kumanday? al?p kapat?verdi televizyonu. ?ov zaman? gelmi?ti türbanl? orospuya. K?zm?? gibi yap?p kolundan tuttu?um gibi duvara yaslad?m bunu. 2 tokat çakt?m. Nazan orospusu ise dudaklar?n? ?s?r?p bacaklar?n? aç?p kapat?yordu. Seni sikerken türban?n? ç?karmayacam deyip yumuldum bunun dudaklar?na. Ac?mas? için ?s?r?yordum dudaklar?n?. Ellerini k?p?rdatamas?n diye tek elimle k?skaca al?p boynunu emmeye ba?lad?m. K?tl?ktan ç?km?? gibi. Kar? kendini b?rakt? hemen, daha boynundayken inlemeleri ba?lad?!!! Bir elimle burnunu s?k?p di?er elimle gö?üslerini m?nc?klamaya ba?lad?m.

Küçük gibiydi gö?üsleri, fazla tak?lmad?m Nazan denen orospu türbanl?n?n gö?üslerinde. Bilek hizas?ndaki türbanl? ete?ini yukar? s?y?r?p am?n? s?k??t?rmaya ba?lad?m. Aaahhh erke?iiimmm sok o sert ?eyini hadi arrt???k diye yalvarmalara ba?lad? bu pislik. Vay arkada?, o kadar kar? siktim böyle orospusuna ilk kez denk geliyordum! :)) Bunun am?n? iyice suland?rd?ktan sonra çelme takarak yere dü?ürdüm. Bu yerde uzanm??, zevkten k?vran?rken ayaklar?ndan tuttum ve yerde sürükleyerek yandaki odaya götürdüm. Kemerimi ç?kart?p kalçalar?na bir kaç salto sallad?m. Bu iyice salm?? kendini, yata?a yaslay?p dik dur lan diye emrettim. Yarra??m? ç?kart?p a?z?na soktum. 40 y?ll?k saksocu ka?ar yarra??m? büyük bir ustal?kla emiyor, hatta resmen sömürüyordu!!! Kaç ayd?r siki?miyorsun lan dedim, eliyle 3 yapt?. Konu?amaz, çünkü a?z?nda yarrak var. :)) Yeterince yalatt?ktan sonra bunu yine ayaklar?ndan sürükleyerek di?er bir odaya götürdüm. Yarra?? yalatt?k ya, ben de biraz kontrolden ç?km??t?m art?k.

H?zla bunun üzerindeki h?rkay?, gömle?i -bir kaç dü?mesi koptu galiba- ve ete?iyle külotlu çorab?n? ç?kart?p sa?a sola f?rlatt?m. Türban?n? da kendi ç?kartacak oldu ki a?z?na çakt?m bir tane, o zaman hat?rlad? ç?karmamas? gerekti?ini. Türbanl? sikti?imin tad?na varacam, buna izin verecek de?iliz… Bunu hal?n?n üstüne yat?rm??t?m. Bacaklar?n? ay?r?p külodunu sa?a do?ru s?y?rd?m. Am? az k?ll? ama darac?k am lan. Benim yarrak patlat?r bunu dedim ve Nazan’?n sulanmaktan mosmor olmu? darac?k am?na tereya??ndan k?l çeker gibi kayd?m. Yarra??m?n tamam?n? bir anda kökledim. ?nce bir ç??l?k att? tam o an. Kar?y? barbarca sikmeye ba?lam??t?m. S?rtüstü yat?rm???m Nazan?, aban?yordum tüm gücümle am?na. O yarra?? öyle bir yalad? ki kontrolden ç?kt?m aq! Bir ara bakt?m, her taraf göle dönmü?. Bu bo?al?p duruyor f?skiye gibi…

Ho?uma gitti alt?mdaki o orospunun aciz kalmas?. Ko?ulsuz teslim olan evlenip bo?anm?? bir kad?n? köpek etmi?tim resmen. Kar?n?n s?y?rd???m külodunu ne ara ç?kard?m bilmiyorum, ama bu ç?r?lç?plak kalm??t? alt?mda. Gö?üs uçlar?n? ?s?rarak ac? verdim buna tekrar inceden. Bunu boynundan tutup aya?a kald?rd?m ve duvara f?rlatt?m. Yüzü koyun yasland? duvara. Kaz?k gibi olmu? yarra??mla götten sikeyim dedim ama götü de dar. Girmedi bir türlü. Mutfaktan zeytinya??n? getirip elimle ya?lad?m orospu türbanl?n?n götünü. Bu sefer sikip “?lop” diye girdi tamamen bunun götüne. Çok ac?yo çok ac?yo diye inlese de kulak asmadan götten abanmaya devam ettim. Bir süre sonra, beklenen zevk iniltileri gelmeye ba?lad? Nazan denen orospudan!!!

Bunu bir göt bir am olacak ?ekilde baya bi siktim. Da??aklar?ma kadar dald?rd?m sürekli azg?n nazana. Bir kaç posta att?rd?m götüne, türban?na ve yüzüne. En son fas?lda ayaklar?n? da ya?lay?p siktim bunun. Bu türbanl?n?n ayaklar? çok de?i?ik zevk verdi. Ayaklar?n? bile 3 posta siktim. Etrafa bakt???mda alt?mdaki orospunun yar? bayg?n hale geldi?ini farkettim. Benim de sikim s?zl?yordu. Bunun surat?na so?uk su çarp?p kendine getirdim ve banyoya gönderdim. Banyodan sonra da evine yollad?m. Bunu olur olmad?k yerlerde sikmeye devam ediyorum. Çok acayip bir sex dünyam?z oldu. Çok yo?un olmayan bir AVMnin tuvaletinde de sakso çektirdim buna. Panelvan kiralay?p kamping yerlerinde park ederek arkaya att???m?z ?i?me yata??n üstünde de çok kayd?m nazana. Benim ba??ml?m oldu. :)) S?ra buna bir kaç ki?i ortakla?a dald?rmaya geldi. ?yi tost olur nazandan. :)) Yak?nda onu da yapar?m, burda anlat?r?m.

Yorum yapın